Leuke verrassingspakketten! Dag van de Zorg: klik hier. EK Voetbal 2024: klik hier!

Inloggen
Winkelmandje

Algemene voorwaardenAlgemene leveringsvoorwaarden van De Boer Groothandel & Schuur Kantoorcentrum BV te Veendam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02330487

 

1. Toepasselijkheid

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van, overeenkomst met en/of andere rechtsverhouding tussen enerzijds De Boer Groothandel & Schuur Kantoorcentrum BV, gevestigd te Veendam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02330487 (hierna te noemen: De Boer & Schuur) en anderzijds een wederpartij (hierna te noemen: “Koper”).

2.  De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Koper is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.  Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van kracht. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een bepaling van deze algemene voorwaarden, dan vindt uitleg plaats ‘’naar de geest’’ van deze bepaling.

4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen De Boer & Schuur en Koper.

 

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Mondelinge aanbiedingen en toezeggingen verbinden De Boer & Schuur slechts nadat en voor zover deze schriftelijk door De Boer zijn bevestigd. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de Koper aanvaard, heeft De Boer & Schuur het recht binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding het aanbod te herroepen.

2. De Boer & Schuur kan niet aan een aanbieding of overeenkomst worden gehouden indien Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of overeenkomst, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

3. Prijzen

1. Tenzij anders vermeld of overeengekomen, zijn alle prijzen netto en franco, derhalve exclusief omzetbelasting, andere belastingen en heffingen van overheidswege. Opgegeven prijzen gelden voor zover de gehele aanbieding wordt overeengekomen.

2. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde goederen stijgt en/of door de overheid en/of de vakorganisatie wijziging wordt gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de Koper door te voeren.

3. Mocht tussen voormelde datum een nieuwe prijslijst door De Boer & Schuur worden uitgegeven en in werking treden, dan is De Boer & Schuur gerechtigd daarin vermelde prijzen aan Koper in rekening te brengen.

 

4. Levering

1. Levering geschiedt franco op het door de Koper opgegeven adres. Koper is verplicht iedere door De Boer & Schuur overeengekomen aflevering bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien Koper de levering later wenst te ontvangen is hij een vergoeding voor de gemaakte opslagkosten verschuldigd.

2. Een genoemde termijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding dient de Koper derhalve De Boer & Schuur schriftelijk in gebreke te stellen. De Boer & Schuur dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 


5. Reclames

1. Koper is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de goederen tot controle van de goederen over te gaan. Indien zichtbare defecten en/of manco’s worden geconstateerd, dient dit te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur schriftelijk aan De Boer & Schuur kenbaar te worden gemaakt.

2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan De Boer & Schuur te worden gemeld en binnen drie dagen na aflevering van de goederen in het bezit te zijn van De Boer & Schuur.  

3. De Boer & Schuur behoudt zich het recht voor om geretourneerde goederen te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product al is geopend, gebruikt of anders dan door schuld van De Boer & Schuur is beschadigd.

 

6. Betaling

1. Koper verplicht zich tot betaling van het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op de door De Boer & Schuur aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betalingsverplichting geldt eerst dan als vervuld indien het volledig verschuldigde bedrag door De Boer & Schuur is ontvangen en deze over het gehele bedrag kan beschikken.

2. Koper zal in verzuim zijn door het enkel verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist. Dit heeft onverminderd enig overig aan De Boer & Schuur toekomend recht tengevolge dat Koper:

-  vanaf factuurdatum tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd is van 1,25% per maand;

- gehouden is tot volledige vergoeding van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke

incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van De Boer & Schuur voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van EURO 70,=.

3. Koper is nimmer gerechtigd tot korting, inhouding, verrekening danwel opschorting van het door hem aan De Boer & Schuur verschuldigde.

4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Koper die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (artikelen 6:231 tot en met 6:247 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

1. Geleverde goederen blijven tot volledige nakoming van de overeenkomst eigendom van De Boer & Schuur. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Koper op het moment waarop de goederen in de macht van Koper zijn gebracht. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op Koper is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen. Koper is bovendien verplicht De Boer & Schuur onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele acties van derden met betrekking tot aan De Boer & Schuur toebehorende goederen. In geval van beslaglegging ten laste van Koper danwel surseance van betaling of faillissement van Koper, zal Koper onverwijld de betreffende deurwaarder, bewindvoerder danwel curator in kennis stellen van het in dit artikel neergelegde eigendomsvoorbehoud van De Boer & Schuur.

2. In het geval van niet of onvolledige nakoming door Koper van zijn verplichtingen zal De Boer & Schuur het recht hebben op kosten van Koper geleverde goederen zonder enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te halen. Daartoe zal Koper aan De Boer & Schuur toegang verlenen tot die plaatsen waar de eigendommen van De Boer & Schuur zich bevinden.

 

 

3. Koper is verplicht, tot en met het moment dat de overeenkomst volledig door Koper is nagekomen, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van De Boer & Schuur te bewaren. Koper is tevens verplicht deze goederen te verzekeren tegen diefstal, brand- en waterschade. Eventuele aanspraken van Koper uit hoofde van deze verzekeringen zullen op eerste verzoek van De Boer & Schuur door Koper aan De Boer & Schuur worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van De Boer & Schuur jegens Koper.

 

8. Overmacht

1. De Boer & Schuur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt, als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. De Boer & Schuur is niet verplicht tot vergoeding van schade welke de Koper hierdoor heeft geleden.

2. Onder overmacht wordt begrepen naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Boer & Schuur geen invloed kan uitoefenen, waardoor De Boer & Schuur niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

3. De Boer & Schuur kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

9. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van De Boer & Schuur uit hoofde van alle overeenkomsten betreffende alle door De Boer & Schuur geleverde goederen is onder alle omstandigheden beperkt tot de prijs waarvoor de betreffende goederen zijn geleverd, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De Boer & Schuur in ieder geval steeds is beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

2. De Boer & Schuur is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Vergoeding van indirecte schade, bijvoorbeeld wegens gederfde winst, alsmede vergoeding van schade van derden is uitgesloten.

3. De Boer & Schuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Boer & Schuur is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment waarop de goederen aan de Koper in de macht van de Koper worden gebracht.

5. De Koper vrijwaart De Boer & Schuur voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

 

10. Overig

1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Boer & Schuur partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Boer & Schuur behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzig

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen